Συχνές ερωτήσεις σχετικές με τους Πίνακες Διοριστέων

1. Τι πρέπει να κάνω για να περιληφθώ στους πίνακες διοριστέων;
2. Ποιες είναι οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει πίνακας διοριστέων; 
3. Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;
4. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;
5. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων; 
6. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων; Υπάρχει κάποια προθεσμία; 
7. Πώς μπορώ να μάθω τη σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα διοριστέων;
8. Πώς καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων; 
9. Τι μπορώ να κάνω αν το όνομά μου δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα διοριστέων του Φεβρουαρίου ή αν πιστεύω ότι η σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα είναι λανθασμένη; 
10. Πώς γίνονται οι διορισμοί στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία; 
11. Χρειάζεται να υποβάλλω νέα αίτηση κάθε χρόνο; 
12. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για παραχώρηση μονάδων για πρόσθετα προσόντα; 
13. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας; 
14. Μέχρι ποια  ημερομηνία  μπορώ να καταθέσω μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας για να ληφθούν υπόψη για τους Πίνακες Διοριστέων;
15. Τι σημαίνουν τα αρχικά στις διάφορες στήλες του πίνακα διοριστέων;
16. Ποιοι μπορούν να περιληφθούν στους Ειδικούς Καταλόγους Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες;
17. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στους Ειδικούς Καταλόγους Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες;
18. Τι διαφορά έχει ο Πίνακας Διοριστέων της Τεχνολογίας από εκείνον της Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα);

1. Τι πρέπει να κάνω για να περιληφθώ στους πίνακες διοριστέων;

Για να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγγραφής σας στους πίνακες διοριστέων θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο επίσημο έντυπο ΕΕΥ01 , μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εν λόγω εντύπου. Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο της Επιτροπής, καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής από την επιλογή Έντυπα.

2. Ποιες είναι οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει πίνακας διοριστέων;

Μπορείτε να δείτε όλες τις ειδικότητες εδώ.

3. Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;

Μπορείτε να παραδώσετε την αίτησή σας στο Γραφείο της Επιτροπής (ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 8:00πμ-3:00μμ), ή να την αποστείλετε στη διεύθυνση: 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
Σύμπλεγμα νέων κυβερνητικών γραφείων
Μιχαλάκη Καραολή 
1408 Λευκωσία – Κύπρος

4. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;

Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων μπορούν να υποβάλουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτες της Δημοκρατίας, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

5. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση καθορίζονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας. Μπορείτε να δείτε τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων Δασκάλου, Νηπιαγωγού, Ειδικού Εκπαιδευτικού, Καθηγητή και Εκπαιδευτή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής επιλέγοντας από το μενού Χρήσιμες Πληροφορίες – Σχέδια Υπηρεσίας.

6. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων; Υπάρχει κάποια προθεσμία;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται στο Γραφείο της Επιτροπής από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους εξετάζονται για τον πίνακα διοριστέων που αναρτάται στο τέλος του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

7. Πώς μπορώ να μάθω τη σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα διοριστέων;

Μπορείτε να δείτε τους πίνακες διοριστέων επιλέγοντας από το μενού Κατάλογοι Διοριστέων και μετά την εκπαιδευτική βαθμίδα που σας ενδιαφέρει.

8. Πώς καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων;

Η σειρά προτεραιότητας στον πίνακα διοριστέων καθορίζεται ως ακολούθως: 

(1) H σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από το έτος υποβολής αίτησης για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων. 

(2) Μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση το ίδιο έτος, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, δηλαδή του βασικού τίτλου με βάση τον οποίο γίνεται η εγγραφή στον πίνακα διοριστέων της συγκεκριμένης ειδικότητας. 

(3) Mεταξύ των υποψηφίων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και οι οποίοι απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους το ίδιο έτος, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

     (α) βαθμός στο βασικό τίτλο, δίπλωμα ή πτυχίο ή σ' άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το βαθμό αυτό, ανάλογα με την περίπτωση: 

            (i) 3 μονάδες για βαθμό άριστα ή ισοδύναμο βαθμό
           (ii) 2 μονάδες για βαθμό λίαν καλώς ή ισοδύναμο βαθμό 
          (iii) 1 μονάδα για βαθμό καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός 

     (β) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα σε θέμα το οποίο είναι συναφές με την  εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης: 

           (i) 3 μονάδες για διδακτορικό τίτλο επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου 
          (ii) 2 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MA, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
         (iii) 1 μονάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά  από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους 
          Nοείται ότι σε περίπτωση υποψηφίου που έχει πέραν του ενός πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, μόνο ένα θα λαμβάνεται υπόψη 

     (γ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία: ½ μονάδα για κάθε 12 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας

     (δ) 1 μονάδα για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(4) Tα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (3) συνυπολογίζονται μετά την  αριθμητική αποτίμηση της καθοριζόμενης βαρύτητας του καθενός σε μονάδες και την πρόσθεση στη συνέχεια των μονάδων κάθε υποψηφίου. Tο σύνολο των μονάδων που έχει ένας υποψήφιος καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς του.

(5) Σε περίπτωση υποψηφίων με τον ίδιο αριθμό μονάδων, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, προκειμένου δε περί υποψηφίων που απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους την ίδια ημερομηνία, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση που η ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η ίδια, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου.

9. Τι μπορώ να κάνω αν το όνομά μου δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα διοριστέων του Φεβρουαρίου ή αν πιστεύω ότι η σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα είναι λανθασμένη;

Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διοριστέων του Φεβρουαρίου, κάθε επηρεαζόμενος μπορεί να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Επιτροπή, εκθέτοντας σ΄ αυτή πλήρεις λόγους για υποστήριξή της.  Η Επιτροπή εξετάζει  όλες τις ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και αποφασίζει σχετικά. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου–Ιουνίου του ίδιου έτους αναρτώνται οι αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων, αφού ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις της Επιτροπής, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

10. Πώς γίνονται οι διορισμοί στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία;

Οι διορισμοί γίνονται με βάση: 

(α) τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων και
(β) τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που υποβάλλονται στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

11. Χρειάζεται να υποβάλλω νέα αίτηση κάθε χρόνο;

Η Επιτροπή, με ανακοίνωσή της λίγο πριν την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, καλεί όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται για διορισμό σε έκτακτη βάση να υποβάλλουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος.  

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες διοριστέων και ενδιαφέρονται μόνο για μόνιμο διορισμό, δε χρειάζεται να ξαναϋποβάλουν αίτηση.

12. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για παραχώρηση μονάδων για πρόσθετα προσόντα;

(α) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

(β) Για κάθε τίτλο σπουδών, αποδεικτικό σπουδών για κάθε έτος φοίτησης με αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων και της επίδοσης στο καθένα, στο οποίο να αναγράφεται και ο γενικός βαθμός.

(γ) Σύντομη περιγραφή, από τον Οδηγό Σπουδών του Πανεπιστημίου/Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του περιεχομένου κάθε μαθήματος που αναγράφεται στην αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων, σε φωτοαντίγραφο.

13. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας;

Βεβαίωση για εκπαιδευτική προϋπηρεσία, αν υπάρχει, ως ακολούθως:
1) Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) έναρξης και τερματισμού διδακτικής απασχόλησης, περιόδους εβδομαδιαίας απασχόλησης και διάρκεια της διδακτικής περιόδου σε λεπτά.
2) Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
(α) Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα ή οργανισμό.
(β) Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες, στους οποίους ο/η αιτητής/τρια ήταν δηλωμένος/η ως μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία εργάστηκε σ’αυτούς.

Βεβαίωση τεχνικής πείρας (για Εκπαιδευτές και Καθηγητές Τεχνολογίας μόνο), ως ακολούθως:
1) Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) ανάληψης και τερματισμού καθηκόντων, ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, θέση και είδος εργασίας.
2) (α) Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε οργανισμό ή εταιρεία.
(β) Βεβαίωση, όπως στο 9.2 (β) πιο πάνω.

14. Μέχρι ποια ημερομηνία μπορώ να καταθέσω μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας για να ληφθούν υπόψη για τους Πίνακες Διοριστέων;

Σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία, για τους πίνακες διοριστέων Φεβρουαρίου και τους αναθεωρημένους πίνακες του ιδίου  έτους, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αιτήσεις, τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής υπηρεσίας και τεχνικής πείρας και άλλα πιστοποιητικά, που υποβάλλονται στην Ε.Ε.Υ. μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

15. Τι σημαίνουν τα αρχικά στις διάφορες στήλες του πίνακα διοριστέων;

Σύν. Μον. =  Το σύνολο των μονάδων των στηλών «Βαθ.Τιτ» + «Πρ.Πρ» + «Εκ.Υπ» + «Εθ.Φρ» 
   
Ημ.Τίτλου =  Η ημερομηνία απόκτησης του τίτλου με βάση τον οποίο έγινε δεκτή η αίτηση για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα διοριστέων
   
Βαθ.Τιτ. =  Μονάδες για το βαθμό του τίτλου με βάση τον οποίο έγινε δεκτή η αίτηση για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα διοριστέων
   
Πρ.Πρ. =  Μονάδες για πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα επιπέδου Postgraduate Diploma, Master ή Ph.D.
   
Εκ. Υπ. =  Μονάδες για αναγνωρισμένη εκπαιδευτική προϋπηρεσία
   
Εθ.Φρ. =  Παραχωρείται 1 μονάδα για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   
Πρ. =  Το γράμμα «Π» σημειώνεται δίπλα από το όνομα όσων έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης

16. Ποιοι μπορούν να περιληφθούν στους Ειδικούς Καταλόγους Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/2009) το 10% του αριθμού των υπό πλήρωση κάθε φορά θέσεων απασχόλησης θα προσφέρεται σε άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό «άτομο με αναπηρίες», όπως ο ορισμός αυτός ερμηνεύεται στο άρθρο 2, νοουμένου ότι ικανοποιούν σωρευτικά τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζει ο εν λόγω Νόμος.

Οι αιτήσεις ατόμων  που δηλώνουν ότι είναι άτομα με αναπηρίες, παραπέμπονται για αρμόδια εξέταση από ειδική πολυθεματική επιτροπή αναφορικά με την αναπηρία και την καταλληλότητα του κάθε αιτητή για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του πιο πάνω Νόμου, το διορίζον όργανο (στην παρούσα περίπτωση η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας), καταρτίζει ειδικούς καταλόγους των υποψηφίων που είναι άτομα με αναπηρίες και ικανοποιούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 αντικειμενικά κριτήρια από τους οποίους επιλέγονται τα άτομα με αναπηρίες για πρόσληψη σε θέσεις απασχόλησης.

17. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στους Ειδικούς Καταλόγους Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες;

Για να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγγραφής σας στους εν λόγω καταλόγους, θα πρέπει να συμπληρώσετε το επίσημο έντυπο ΕΕΥ01Α. Αν δεν έχετε υποβάλει προηγουμένως αίτηση για εγγραφή  στους πίνακες διοριστέων, θα πρέπει να συμπληρώσετε επιπλέον το έντυπο ΕΕΥ01.

18. Τι διαφορά έχει ο Πίνακας Διοριστέων της Τεχνολογίας από εκείνον της Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα);

Διαβάστε παλαιότερη ανακοίνωση της Επιτροπής.