ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακες

Η Επιτροπή κατατάσσει τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς σε πίνακες διοριστέων, διορισίμων και ειδικούς καταλόγους ατόμων με αναπηρίες, ανά ειδικότητα. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε τους πιο πρόσφατους αναρτημένους πίνακες, όπως επίσης και πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής σας σε πίνακα, τις ειδικότητες για τις οποίες διατηρούμε πίνακες και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να σας αναγνωριστούν πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα και προϋπηρεσία/τεχνική πείρα.

Πίνακες διοριστέων

Δείτε τους πιο πρόσφατους αναρτημένους πίνακες Διοριστέων καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Πίνακες διορισίμων

Δείτε τους πιο πρόσφατους αναρτημένους πίνακες Διορισίμων καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Εγγραφή σε πίνακα

Εάν είστε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας σας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμπερίληψή σας σε πίνακα διοριστέων ή/και διορισίμων ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα.

1. Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση

Συμπληρώστε την αίτηση και τυπώστε την. Μπορείτε να αιτηθείτε εγγραφή σε μια ή περισσότερες ειδικότητες για τους πίνακες διοριστέων, διορισίμων και ειδικούς καταλόγους για άτομα με αναπηρίες.

2. Συγκεντρώστε τα απαραίτητα έγγραφα

Όλα τα έγγραφα πρέπει να παρουσιαστούν σε πρωτότυπη μορφή και σε αντίγραφο. Οι λειτουργοί της υπηρεσίας μας θα πιστοποιήσουν και θα κρατήσουν τα αντίγραφα. Ελλειπείς αιτήσεις δεν παραλαμβάνονται.

3. Υποβάλετε την αίτηση σας στα γραφεία μας

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο στα γραφεία της υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να την υποβάλετε ιδιοχείρως μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο άλλο άτομο ή ακόμα να τη στείλετε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Ειδικότητες

Δείτε τις ειδικότητες για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση

Σχέδια Υπηρεσίας

Βρείτε πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα κάθε θέσης, τα καθήκοντα και ευθύνες και τις εγκεκριμένες μισθολογικές κλίμακες.

Αποδεκτά τεκμήρια γλωσσών

 

Εξετάσεις Διορισίμων

 Δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων Διορισίμων καθώς επίσης και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα

Εάν έχετε αποκτήσει νέους τίτλους σπουδών μετά την εγγραφή σας σε πίνακα μπορείτε να τους υποβάλετε στην Επιτροπή για σκοπούς μοριοδότησης. Βρείτε εδώ την αίτηση καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Προϋπηρεσία / Τεχνική πείρα

Εάν έχετε απασχόληση σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού μπορείτε να την υποβάλετε στην Επιτροπή για σκοπούς μοριοδότησης. Βρείτε την αίτηση και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Ένσταση

Για να υποβάλετε ένσταση πατήστε εδώ.