ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα έγγραφα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για να εξεταστεί το αίτημα σας είναι:

  1. Έντυπο ΕΕΥ19 συμπληρωμένο

  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

  3. Αναλυτική βαθμολογία

  4. Οδηγός σπουδών.

Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα αυθεντικά έγγραφα και μία φωτοτυπία. Οι λειτουργοί της υπηρεσίας μας αντιπαραβάλλουν τα αυθεντικά με τα αντίγραφα και τα πιστοποιούν. (Από Ελλάδα: Δεχόμαστε πιστοποίηση από τα ΚΕΠ ή από την Αστυνομία.)

Μονάδες πρόσθετων προσόντων

Στον Πίνακα Διοριστέων τα πρόσθετα ακαδημαϊκά μοριοδοτούνται ως εξής:

(i) 3 μονάδες για διδακτορικό τίτλο επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου

(ii) 2 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MA, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου

(iii) 1 μονάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά  από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους 

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μόνο ένα  λαμβάνεται υπόψη.

 

Στον Πίνακα Διορισίμων τα πρόσθετα ακαδημαϊκά μοριοδοτούνται ως εξής:

(i) 9% για διδακτορικό τίτλο επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου

(ii) 6% για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MA, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου

(iii) 2% για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά  από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους 

 

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μόνο ένα  λαμβάνεται υπόψη.