ΕΕΥ

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Από εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για αποφάσεις της Επιτροπής, διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται όταν το κοινό αποτείνεται στο Γραφείο της Επιτροπής. Σκοπός μας είναι η ταχύτερη και η πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων όσοι απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της Επιτροπής

Αρμοδιότητες

Αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ο διορισμός, τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. (Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι)

Νέα Διαδικασία Διορισμού Αντικαταστατών

Από την Παρασκευή 6.3.2020, ο διορισμός υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών σε θέση αντικαταστάτη θα διενεργείται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη».

Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων μέσω της η-Υπηρεσίας Αριάδνης «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Ανάγκες Αντικαταστατών»;
Μπορούν να διεκδικήσουν τις ανάγκες όσοι:
Α. Το όνομά τους είναι αναρτημένο στους οικείους Πίνακες Διοριστέων για την τρέχουσα σχολική χρονιά,
και 
Β. Έχουν υποβάλει στην ΕΕΥ Αίτηση για αντικατάσταση για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έχουν προσκομίσει στην Υπηρεσία το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο,
και
Γ. Διαθέτουν ταυτοποιημένο προφίλ χρήστη των η-Υπηρεσιών της Αριάδνης ( https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register )

* Νοείται ότι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τύχει διορισμού μόνιμου ή με σύμβαση ή με αορίστου διαρκείας σύμβαση δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία.

Προβολή Αναγκών
Οι διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων θα προβάλλονται καθημερινά (εκτός Πέμπτης) μέσω της η-Υπηρεσίας της Αριάδνης (https://eservices.cyprus.gov.cy) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (2.5 ώρες από τις 11:00-13:30). Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες θα έχουν την ευθύνη να ενημερώνονται οι ίδιοι για τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων στις ειδικότητες που τους αφορούν.

Υποβολή Επιλογών
Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα επιλέγουν και θα καθορίζουν με αριθμητική σειρά προτεραιότητας μόνο όσες από τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων τους ενδιαφέρουν. Θα μπορούν, επίσης, να τις τροποποιούν ή ακόμα και να τις διαγράφουν.
Με τη λήξη του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, το ηλεκτρονικό σύστημα δεν θα επιτρέπει οποιαδήποτε ενέργεια και οι επιλογές των υποψηφίων θα θεωρούνται οριστικές και δεσμευτικές
* Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν ανάγκες σε περίπτωση που αυτές δεν τους ενδιαφέρουν. 
** Η ακριβής χρονική στιγμή υποβολής των επιλογών δεν είναι παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την κατανομή των αναγκών. 

Κατανομή Αναγκών
Η κατανομή των διαθέσιμων αναγκών θα γίνεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού συστήματος της ΕΕΥ, σύμφωνα με τον αριθμό που κατέχουν οι υποψήφιοι αντικαταστάτες στον Πίνακα Διοριστέων της ειδικότητάς τους.
Το αποτέλεσμα της κατανομής θα κοινοποιείται καθημερινά ως εξής:
 * Δημοσίευση στην στοσελίδα της ΕΕΥ
 * Αποστολή email προς όλους τους υποψήφιους που διεκδίκησαν τις διαθέσιμες ανάγκες της ημέρας
 * Αποστολή μηνύματος SMS στο κινητό για επιτυχόντες
 * Πρόσβαση στο Ιστορικό τους από την η-Υπηρεσία Αριάδνης
Ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση που θα του κατανεμηθεί, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας την οποία είχε καθορίσει κατά τη διαδικασία υποβολής επιλογών. Στην περίπτωση που δεν αναλάβει τα καθήκοντα της θέσης που θα του κατανεμηθεί, τότε δεν θα προσφέρεται σε αυτόν οποιαδήποτε άλλη αντικατάσταση για το διάστημα που θα διαρκέσει η αντικατάσταση και τυχόν παράτασή της.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και εγχειρίδια χρήσης, θα υπάρχουν στην επίσημα ιστοσελίδα της ΕΕΥ, στην ενότητα "Ανάγκες Αντικαταστάσεων".

Αλλαγή στη Διαδικασία Διορισμού Αντικαταστατών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πληροφορεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν ενδιαφέρον για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη σε όλες τις βαθμίδες για τη σχολική χρονιά 2019-2020, ότι από την Παρασκευή 6.3.2020 οι διορισμοί αντικαταστατών θα διενεργούνται μέσω της η-Υπηρεσίας «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Ανάγκες Αντικαταστάσεων» της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη» https://eservices.cyprus.gov.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, να δημιουργήσουν προφίλ χρήστη για τις υπηρεσίες της «Αριάδνης». Το προφίλ θα πρέπει να είναι ταυτοποιημένο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία και να διεκδικήσουν διορισμό σε θέση αντικαταστάτη. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ χρήστη και εγγραφής στις υπηρεσίες της «Αριάδνης» υπάρχουν στον σύνδεσμο https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register.

Τονίζεται ότι από τη στιγμή της λειτουργίας του νέου συστήματος δεν θα γίνεται πλέον τηλεφωνική επικοινωνία με τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν οι ίδιοι την ευθύνη να ενημερώνονται καθημερινά μέσω της «Αριάδνης» για τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων και να καθορίζουν, με σειρά προτεραιότητας, μόνο όσες τους ενδιαφέρουν. Η κατανομή των θέσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος της ΕEY και σύμφωνα με τη θέση που κατέχουν οι υποψήφιοι στους Πίνακες Διοριστέων της ειδικότητας τους, όπως αυτοί αναρτήθηκαν τον Ιούνιο του 2019. Νοείται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί.

Μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι στις 11 Φεβρουαρίου 2020 έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της, οι κατάλογοι με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα. Διευκρινίζεται ότι, οι μονάδες μετάθεσης έχουν υπολογιστεί μέχρι 31.8.2020.

Ενστάσεις για τους πιο πάνω καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέχρι τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16

Επιπλέον η Επιτροπή επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι, μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης τους σε 2 βασικές ενότητες πληροφοριών μέσω της Μερίδας Εκπαιδευτικού Λειτουργού:

  • Προσωπικά στοιχεία
  • Αναλυτική Κατάσταση Μονάδων Μετάθεσης

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δεν θα αποστείλει ατομικές επιστολές με τις μονάδες μετάθεσης στους εκπαιδευτικούς που έχουν διοριστεί με δοκιμασία σε μόνιμη θέση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες