ΕΕΥ

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Από εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για αποφάσεις της Επιτροπής, διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται όταν το κοινό αποτείνεται στο Γραφείο της Επιτροπής. Σκοπός μας είναι η ταχύτερη και η πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων όσοι απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της Επιτροπής

Αρμοδιότητες

Αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ο διορισμός, τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. (Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι)

Τελευταία Ενημέρωση

Πίνακες Διορισίμων:
 
 
Στις 30.03.2018 αναρτήθηκαν οι πίνακες/κατάλογοι διορισίμων εκπαιδευτικών. Στους πίνακες/καταλόγους αυτούς περιλήφθηκαν όσοι υπέβαλαν αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επιτροπή μέχρι τις 30.6.2017, αυτή έχει εγκριθεί και έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
 
Διευκρινίζεται ότι, η μοριοδότηση της γραπτής εξέτασης που εμφανίζεται στους πίνακες/καταλόγους είναι όπως αυτή έχει διαβιβαστεί στην Επιτροπή από την Υπηρεσία Εξετάσεων, η οποία είναι κατά τον Νόμο και Κανονισμούς αρμόδια για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, την οργάνωση και διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή, μετά την επικύρωσή τους από την αρμόδια αρχή και το τριμελές σώμα εποπτείας.
 
Τονίζεται ότι η Επιτροπή δεν θα εξετάζει ενστάσεις σχετικά με τη μοριοδότηση των γραπτών εξετάσεων.

 

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες