ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Ετήσια Εκθέση


Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για πληροφόρηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην έκθεση περιγράφονται οι δραστηριότητες και αποφάσεις της Επιτροπής κατά το υπό ανασκόπηση ημερολογιακό έτος σύμφωνα με το άρθρο 18 των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.

 

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης 2017

Παραδόθηκε στις 4.10.2018 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού η Ετήσια Έκθεση του έτους 2017. 

  

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης 2016

Στιγμιότυπα από την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης 2016, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 7.9.2017