ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μεταθέσεις

Αίτηση μετάθεσης/μη μετάθεσης

Εάν είστε μόνιμος εκπαιδευτικός συμπληρώστε την αίτηση. Δηλώστε επιλογές τοποθέτησης ανεξαρτήτως αν επιθυμείτε μετάθεση ή μη μετάθεση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής κάθε Οκτώβριο. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Νοεμβρίου.

 

Ειδικοί λόγοι

Συμπληρώστε την αίτηση αυτή εάν έχετε λόγους υγείας, εγκυμοσύνη, βρέφος κάτω των 12 μηνών ή άλλους σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και για τους οποίους επιθυμείτε μετάθεση ή μη μετάθεση. Συμπληρώστε επίσης απαραίτητα και την αίτηση μετάθεσης/μη μετάθεσης.

Μονάδες μετάθεσης

Η Επιτροπή πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών υπολογίζει για τον καθένα ξεχωριστά τις μονάδες μετάθεσης του. Οι μονάδες  αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των μόνιμων εκπαιδευτικών για σκοπούς μετάθεσης και είναι το άθροισμα των μονάδων οικογένειας, μονάδων ετών υπηρεσίας και μονάδων υπηρεσίας. Δείτε τον πιο πρόσφατο υπολογισμό για κάθε βαθμίδα.

Μερίδα εκπαιδευτικού

Δείτε τα προσωπικά σας στοιχεία που διατηρεί η ΕΕΥ στη βάση δεδομένων της, όπως επίσης και τις μονάδες μετάθεσης σας αναλυτικά.