ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρμοδιότητες

Αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ο διορισμός, τοποθέτηση μετά από αυτόν, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, περιλαμβανομένης της απόλυσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. (Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι

Σύνθεση Επιτροπής

Η παρούσα Επιτροπή διορίστηκε για εξαετή θητεία, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15/11/2016, και απαρτίζεται από τους:
Παναγιώτη Αντωνίου, Πρόεδρο
και
Αθηνά Κυριακίδου, Μέλος
Αλέξανδρο Κουράτο, Μέλος
Παναγιώτη Α. Κυπριανού, Μέλος
Γιώργο Σ. Γεωργίου, Μέλος

 

 

 

 

Νομικό Πλαίσιο

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποτελεί συλλογικό όργανο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 4(2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.  Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα άλλα Μέλη.