ΠΙΝΑΚΕΣ > ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ > ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές Πληροφορίες για Πίνακες Διορισίμων

1.    Οι πρώτοι πίνακες διορισίμων θα αναρτηθούν τον Μάρτιο του 2018. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προβαίνει στην αναθεώρησή τους κατά το μήνα Μάρτιο κάθε έτους.
 
2.    Η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων καθορίζεται ως εξής:
 
(i)            Γραπτή εξέταση μέχρι 50%
(32% γνώση του αναλυτικού προγράμματος των δημόσιων σχολείων της Δημοκρατίας στην ειδικότητα για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, 10% εξέταση δεξιοτήτων, 8% γνώση της Ελληνικής γλώσσας)
(ii)           Βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 8%
(Άριστα 8%, Λίαν Καλώς 6%, Καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός 4%)
(iii)          Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι 9%
(Διδακτορικός Τίτλος 9%, Μάστερ ή πρόσθετος πρώτος τίτλος σπουδών 6%, Μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 2%). Μόνο ένα πρόσθετο ακαδημαϊκό προσόν λαμβάνεται υπόψη.
(iv)         Εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι 20%
(2,5% για κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, 1/12 * 2.5% για κάθε συμπληρωμένο μήνα εντός του σχολικού έτους, με μέγιστο αριθμό μηνών που μοριοδοτούνται τους 96 μήνες)
(v)          Έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 10%
(1% για κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών του υποψηφίου. Για τους υποψήφιους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, το έτος κατάθεσης θα είναι το έτος υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων)
(vi)         Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους της Ε.Ε. μέχρι 3%
(1/8% για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας, νοουμένου ότι η υπηρεσία ήταν πριν την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών, με μέγιστο όριο μοριοδότησης  το 3%)
 
3.    Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κάθε 2 χρόνια. Σε αυτήν μπορούν να παρακάθονται τόσο υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, όσο και υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε πίνακα διορισίμων και επιθυμούν βελτίωση της μοριοδότησής τους. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της βαθμολογίας του στη γραπτή εξέταση, διατηρεί τη βαθμολογία της προηγούμενης εξέτασης. Σημειώνεται ότι, επιτυχία είναι η εξασφάλιση βαθμολογίας τουλάχιστον 50% σε κάθε ένα από τα αντικείμενα εξέτασης κατά την ίδια εξεταστική περίοδο.
 
4.    Η μοριοδότηση που λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση διαρκεί για 10 χρόνια. Για να παραμείνει ένας υποψήφιος στον πίνακα διορισίμων, θα πρέπει να συμμετάσχει και να επιτύχει ξανά σε γραπτή εξέταση το αργότερο 8 έτη μετά την τελευταία συμμετοχή και επιτυχία του σε γραπτή εξέταση βάσει της οποίας συμπεριλήφθηκε στον πίνακα διορισίμων.
 
5.    Θα διεξάγεται γραπτή εξέταση μόνο για ειδικότητες που οι διαθέσιμες θέσεις είναι μέχρι και έξι για τη διετία που ακολουθεί. Σε περίπτωση που οι θέσεις είναι μέχρι 6, οι διορισμοί θα γίνονται αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων.
 
6.    Οι πίνακες διορισίμων αναθεωρούνται κάθε Μάρτιο, με υποψήφιους οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων, ή πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη μοριοδότησή τους, μέχρι και την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους και έχουν συμμετάσχει στη γραπτή εξέταση.
 
7.    Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της οργάνωσης, διεξαγωγής και εξαγωγής των αποτελεσμάτων των Γραπτών Εξετάσεων. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά, επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Επιτροπής.
 
8.    Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διορισίμων κάθε επηρεαζόμενος δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση, εκθέτοντας πλήρεις λόγους για υποστήριξή της.  Η Επιτροπή εξετάζει το περιεχόμενο των ενστάσεων εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους.
 
9.    Η Επιτροπή εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων. Οι τελευταίοι πίνακες διοριστέων θα αναρτηθούν το Φεβρουάριο του 2027.
 
10.  Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018, όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων.
 
11.  Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2027 οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται κατά 50% με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και κατά 50% με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων, εναλλάξ, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων. Οι διορισμοί αντικαταστατών θα διεξάγονται αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων μέχρι και την κατάργηση των εν λόγω πινάκων.
 
12.  Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, οι πίνακες διοριστέων καταργούνται και όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων.