Ειδικοί κατάλογοι διορισίμων εκπαιδευτικών με αναπηρίες - Ιούνιος 2019