ΕΝΤΥΠΑ > ΕΕΥ16 - Ένσταση προς την ΕΕΥ

Οδηγίες

1. Όσοι ΔΕΝ γνωρίζουν τον αριθμό  φακέλου τους, αυτός αναγράφεται στην απόδειξη εγγραφής που εκδίδεται κατά την εγγραφή στους Πίνακες Διοριστέων/Διορισίμων. Αν ο αριθμός φακέλου ξενικά με το "42/Δ/" ή "42/ΔΔ/" ή "42/ΔΜ/" τότε να καταχωρείται μόνο το αριθμητικό μέρος που ακολουθεί.

2. Όσοι ΔΕΝ έχουν ενημερώσει την ΕΕΥ για τον αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους ( Α.Κ.Α ), να χρησιμοποιούν για Α.Κ.Α τον αριθμό 99

Ένσταση προς την ΕΕΥ

Βαθμίδα

Φάκελος

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερ. Γέννησης

/ / 19