Πιστοποιητικά/Δικαιολογητικά

Μέση Εκπαίδευση:
Τα πιστοποιητικά γάμου και γέννησης παιδιών (που δεν έχουν σταλεί παλαιότερα) για σκοπούς υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης, πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν μέχρι τις 18.12.2018. Δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλ. μετά από την 18η Δεκεμβρίου 2018, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ. Πιστοποιητικά φοίτησης παιδιού-φοιτητή και υπηρεσίας παιδιού στην Εθνική Φρουρά, να μην αποστέλλονται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση 11.12.2018.


Δημοτική Εκπαίδευση:
Τα πιστοποιητικά γάμου και γέννησης παιδιών (που δεν έχουν σταλεί παλαιότερα), φοίτησης παιδιού-φοιτητή για το 2018-2019 και υπηρεσίας παιδιού στην Εθνική Φρουρά, πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν μέχρι τις 18.12.2018, για να ληφθούν υπόψη για σκοπούς υπολογισμού μονάδων μετάθεσης.
Δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλ. μετά από την 18η Δεκεμβρίου 2018, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση 11.12.2018.

 

Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής Εκπαίδευσης πληροφορούνται ότι, στις επιλογές τους για μετάθεση/μη μετάθεση περιλαμβάνεται και η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ).  Διευκρινίζεται εντούτοις ότι δικαίωμα μετάθεσης στην ΚΕΑ θα έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής Εκπαίδευσης οι οποίοι είναι κάτοχοι της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.  Αντίγραφο του τεκμηρίου για την κατοχή της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτροπής όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αίτησης μετάθεσης/μη μετάθεσης.  Αιτήσεις για τις οποίες δεν θα υποβληθεί εντός της σχετικής προθεσμίας (18.12.2018) αντίγραφο του σχετικού τεκμηρίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση 11/12/2018.

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής Εκπαίδευσης και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης πληροφορούνται ότι, στις επιλογές για μετάθεση/μη μετάθεση περιλαμβάνονται και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

Δικαίωμα μετάθεσης στα ΚΠΕ θα έχουν εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης νοουμένου ότι:
 * έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο
 * είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ή/και στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
 * έχουν πολύ καλή γνώση Η.Υ. (Windows, MS Office, Internet)
 * έχουν πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά Γερμανικά
Αντίγραφο των τεκμηρίων για την κατοχή των πιο πάνω προσόντων θα πρέπει να υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτροπής όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αίτησης μετάθεσης/μη μετάθεσης.  Αιτήσεις για τις οποίες δεν θα υποβληθεί εντός της σχετικής προθεσμίας, αντίγραφο των σχετικών τεκμηρίων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Εμπειρία στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην παραγωγή υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση/ εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΚΠΕ έχουν υποχρέωση να διανυκτερεύουν στα Κέντρα κατά τη διεξαγωγή των πολυήμερων προγραμμάτων.  Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να εργαστούν εκτός ωρών λειτουργίας των Κέντρων π.χ. Σάββατο και Κυριακή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση 11/12/2018.

Τηλέφωνα υποστήριξης

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην υποβολή της αίτησης σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 22602634
  22602652
  22602624
  22602613


Τα παραπάνω τηλέφωνα ανήκουν στην μηχανογράφηση και μπορούν να επιλύσουν τεχνικά προβλήματα μόνο.