ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπα για εγγραφή σε Πίνακες Διοριστέων και Διορισίμων

ΕΕΥ01X - Ηλεκτρονική συμπλήρωση εντύπων ΕΕΥ01, EEY01Α, EEY01Β, EEY01Δ

  • ΕΕΥ01 - Αίτηση για εγγραφή στον Πίνακα Διοριστέων 
  • ΕΕΥ01A - Αίτηση για εγγραφή στον Πίνακα Διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες
  • ΕΕΥ01Β - Αίτηση για εγγραφή στον Πίνακα Διορισίμων
  • ΕΕΥ01Δ - Αίτηση για εγγραφή στον Πίνακα Διορισίμων εκπαιδευτικών με αναπηρίες 

 

 

Άλλα Έντυπα

ΕΕΥ01X - Ηλεκτρονική συμπλήρωση εντύπων ΕΕΥ01, EEY01Α, EEY01Β, EEY01Δ

ΕΕΥ02 - Δήλωση/Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων

ΕΕΥ09 - Αίτηση για αντικατάσταση

ΕΕΥ10 - Δήλωση συμμετοχής στο ΠΠΚ

ΕΕΥ11/12 - Αίτηση Μετάθεσης/Μη Μετάθεσης

ΕΕΥ13 - Ειδικοί Λόγοι Μετάθεσης/Μη Μετάθεσης

ΕΕΥ14 - Αίτηση για Προαγωγή

ΕΕΥ16 - Ένσταση προς την ΕΕΥ

ΕΕΥ18 - Αίτηση διορισμού, συζύγου Έλληνα αξιωματ.

ΕΕΥ19 - Έντυπο για πρόσθετα προσόντα

ΕΕΥ20 - Έντυπο προϋπηρεσίας / τεχvικής πείρας

ΕΕΥ21 - Αίτηση για διορισμό / Εκδήλωση Προτιμήσεων Τοποθέτησης