Ανακοίνωση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής κάθε Οκτώβριο. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Νοεμβρίου.