Ηλεκτρονική συμπλήρωση εντύπων ΕΕΥ01Χ

Έντυπο EEY01x - Αίτηση

Αριθμός Tαυτότητας       
Ημερομηνία Γεννήσεως    / /
    

Χρήσιμες πληροφορίες

Στο έντυπο ΕΕΥ01Χ μπορείτε να αιτηθείτε εγγραφή σε μια ή περισσότερες ειδικότητες, στον Πίνακα Διοριστέων ή/και στον Πίνακα Διορισίμων όπως επίσης και στους αντίστοιχους καταλόγους για άτομα με αναπηρίες.

Την αίτηση ΕΕΥ01Χ πρέπει:

1) να την συμπληρώσετε ηλεκτρονικά
2) να την εκτυπώσετε
3) να την υπογράψετε 
4) να την προσκομίσετε στο Γραφείο της ΕΕΥ. Μαζί με την αίτηση πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να προσκομίσετε και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/αποδεικτικά έγγραφα όπως αναγράφονται στις οδηγίες του εντύπου. Πρέπει να προσκομίσετε τόσο τα πρωτότυπα όσο και τα αντίγραφα ώστε να μπορέσει να γίνει η σχετική πιστοποίηση των αντιγράφων από λειτουργό της ΕΕΥ κατά την παραλαβή της αίτησης ΕΕΥ01Χ, στο Γραφείο της ΕΕΥ.


Στο τέλος της συμπλήρωσης του εντύπου διενεργείται ένας έλεγχος ως προς την ορθότητα των καταχωρήσεων, αν υπάρχει κάποιο λάθος θα σας υποδειχθεί ποιο είναι και σε ποια σελίδα κάνατε λάθος.

Το έντυπο έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στους εξής browsers: Firefox, Chrome και Microsoft Edge

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge να έχετε υπόψη ότι σε κάποια σημεία εισαγωγής ημερομηνιών, χειρίζεται τις ημερομηνίες ως MM/DD/YYYY (μήνας, μέρα, έτος) και όχι ως DD/MM/YYYY (μέρα, μήνας, έτος) όπως οι άλλοι δύο browsers. 

Ημερομηνία αίτησης για σκοπούς καθορισμού σειράς προτεραιότητας είναι η ημερομηνία κατάθεσης συμπληρωμένης αίτησης υπογεγραμμένης από εσάς στο Γραφείο της ΕΕΥ.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα έγγραφα, δεν θα εξετάζονται.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση πιστοποιητικά/αποδεικτικά, σε πρωτότυπο ή σε φωτοαντίγραφο (μέγεθος Α4) συνοδευόμενο από το πρωτότυπο ούτως ώστε να πιστοποιηθεί η γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από λειτουργό της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).  Για αιτητές/τριες που διαμένουν στην Ελλάδα, η πιστοποίηση των εγγράφων και του δελτίου πολιτικής ταυτότητας/διαβατηρίου μπορεί να γίνει σε τοπικό αστυνομικό σταθμό ή σε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών του δημοσίου.

 1. Πιστοποιητικό γέννησης.
   
 2. Δελτίο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
   
 3. Απολυτήριο Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης – Αποδεκτά τεκμήρια γνώσης γλωσσών*:
 • 3.1 Αν η αίτηση υποβάλλεται για τη θέση Καθηγητή, απολυτήριο Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. Επιπρόσθετα, αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
 • 3.2 Για όλες τις υπόλοιπες θέσεις: (α) απολυτήριο αναγνωρισμένου ελληνικού Λυκείου ή αναγνωρισμένου εξατάξιου ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, ή (β) απολυτήριο Λυκείου/εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και πιστοποιητικό επιτυχίας σε γραπτή και προφορική εξέταση στα Νέα Ελληνικά, σε επίπεδο Γ΄ τάξης Λυκείου, που διεξάγεται από το ΥΠΑΝ. Επιπρόσθετα, αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
 1. Τίτλο/τίτλους σπουδών (πτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου).
   
 2. Αποδεικτικό σπουδών (πτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών), με αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων και της επίδοσης στο καθένα, για κάθε χρονιά φοίτησης, στο οποίο να αναγράφεται και ο γενικός βαθμός.
   
 3. Φωτοαντίγραφο από τον Οδηγό Σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο φοίτησε ο αιτητής, με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε μαθήματος που περιλαμβάνεται στην αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων.  (Δεν απαιτείται  για τίτλους που απονέμονται από τα κρατικά πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας ή από αναγνωρισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου).
   
 4. Πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (για όσους υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος θητείας.

Σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για λόγους υγείας, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό τύπου «Α», με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, από τις οποίες να προκύπτει και ο λόγος της νόμιμης απαλλαγής (Ισχύει μόνο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας).

 1. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων ή/και διορισίμων.

9.  Βεβαίωση για εκπαιδευτική προϋπηρεσία, αν υπάρχει, ως ακολούθως:

        9.1     Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) έναρξης και τερματισμού διδακτικής απασχόλησης, περιόδους εβδομαδιαίας απασχόλησης και διάρκεια της διδακτικής περιόδου σε λεπτά.

        9.2     Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (γίνονται δεκτά και αντίγραφα πιστοποιημένα ή μη):

(α)      Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα ή οργανισμό.   

(β)      Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες, στους οποίους ο/η αιτητής/τρια ήταν δηλωμένος/η ως μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία εργάστηκε σ’αυτούς.

 1. Βεβαίωση τεχνικής πείρας (για Εκπαιδευτές και Καθηγητές Τεχνολογίας μόνο), ως ακολούθως:
  10.1   Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) ανάληψης και τερματισμού καθηκόντων, ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, θέση και είδος εργασίας.
  10.2   (α)     Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε οργανισμό ή εταιρεία.
            (β)     Βεβαίωση, όπως στο 9.2 (β) πιο πάνω.

11. Για αιτήσεις εγγραφής στους ειδικούς κατάλογους για άτομα με αναπηρίες, επιβάλλεται η προσκόμιση πρόσφατου πρωτότυπου ιατρικού πιστοποιητικού.


Σημειώσεις:

(α) Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία δεν γίνονται δεκτές.

(β) Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα προσωπικά του/της στοιχεία, περιλαμβανομένης της ταχυδρομικής διεύθυνσης (βλ. Μέρος 3 του Εντύπου), ο/η αιτητής/τρια οφείλει να ενημερώνει αμέσως το Γραφείο της ΕΕΥ, συμπληρώνοντας το ΕΕΥ02 - Δήλωση/Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων. Η Επιτροπή δεν θα φέρει ευθύνη για μη παραλαβή αλληλογραφίας, που οφείλεται στη μη ενημέρωσή της από τον/την αιτητή/τρια για οποιαδήποτε αλλαγή στην ταχυδρομική διεύθυνσή του/της.

(γ) Τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων κάθε θέσης είναι αυτά που αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας. Τα Σχέδια Υπηρεσίας όλων των θέσεων βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΥ, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

(δ)* Για οποιαδήποτε θέση για την οποία τα αποδεκτά τεκμήρια γνώσης των γλωσσών δεν καθορίζονται ρητά στο Σχέδιο Υπηρεσίας, ως αποδεκτά τεκμήρια γνώσης των γλωσσών στα απαιτούμενα επίπεδα, γίνονται δεκτά τα προσόντα που αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΕΕΥ «Αποδεκτά Τεκμήρια Γνώσης της Ελληνικής, της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας»,  την οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναπαραγάγουν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΥ.

(ε) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και η τεχνική πείρα θα αναγνωρίζονται μόνο για τη χρονική περίοδο για την οποία έχουν καταβληθεί εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τεχνική Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να αποστείλετε email στο support@eey.gov.cy.
Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμός ταυτότητας
 • Αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.