Ετήσια Εκθέση

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για πληροφόρηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην έκθεση περιγράφονται οι δραστηριότητες και αποφάσεις της Επιτροπής κατά το υπό ανασκόπηση ημερολογιακό έτος σύμφωνα με το άρθρο 18 των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.