Διόρθωση στον αναθεωρημένο Ειδικό Κατάλογο Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες (ειδικότητα: καθηγητών ΣΕΑ) που ανακοινώθηκε στις 7.6.2017

Στον αναθεωρημένο Ειδικό Κατάλογο Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες (ειδικότητα: καθηγητών ΣΕΑ) που ανακοινώθηκε στις 7.6.2017 εκ παραδρομής αναγράφηκε ως ημερομηνία απόκτησης τίτλου της υποψήφιας στον αριθμό 1 η 11.11.2004, αντί της 6.6.2016. Στον κατάλογο διοριστέων που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής έχει γίνει η σχετική διόρθωση.