Πίνακες Διοριστέων Ιουνίου 2017

Προδημοτική

Δημοτική

Ειδική Εκπαίδευση

Μέση Γενική

Μέση Τεχνική

Ειδικοί κατάλογοι εκπαιδευτικών με αναπηρίες


Αρχείο

Μπορείτε να δείτε παλιούς Καταλόγους Διοριστέων στο αρχείο που διατηρούμε κάνοντας κλικ εδώ.

Τι διαφορά έχει ο Πίνακας Διοριστέων Σχεδιασμού και Τεχνολογίας από εκείνον του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα);

Διαβάστε παλαιότερη ανακοίνωση της Επιτροπής.

Πώς καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων;

 Η σειρά προτεραιότητας στον πίνακα διοριστέων καθορίζεται ως ακολούθως: 

 (1) H σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από το έτος υποβολής αίτησης για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων. 

 (2) Μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση το ίδιο έτος, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, δηλαδή του βασικού τίτλου με βάση τον οποίο γίνεται η εγγραφή στον πίνακα διοριστέων της συγκεκριμένης ειδικότητας. 

 (3) Mεταξύ των υποψηφίων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και οι οποίοι απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους το ίδιο έτος, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

     (α) βαθμός στο βασικό τίτλο, δίπλωμα ή πτυχίο ή σ' άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το βαθμό αυτό, ανάλογα με την περίπτωση: 
          (i) 3 μονάδες για βαθμό άριστα ή ισοδύναμο βαθμό
         (ii) 2 μονάδες για βαθμό λίαν καλώς ή ισοδύναμο βαθμό 
        (iii) 1 μονάδα για βαθμό καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός 

      (β) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα σε θέμα το οποίο είναι συναφές με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης: 
          (i) 3 μονάδες για διδακτορικό τίτλο επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου 
         (ii) 2 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MA, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
        (iii) 1 μονάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά  από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους 

    Nοείται ότι σε περίπτωση υποψηφίου που έχει πέραν του ενός πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, μόνο ένα θα λαμβάνεται υπόψη 

    (γ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία: ½ μονάδα για κάθε 12 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας
    (δ) 1 μονάδα για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά. 

(4) Tα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (3) συνυπολογίζονται μετά την  αριθμητική αποτίμηση της καθοριζόμενης βαρύτητας του καθενός σε μονάδες και την πρόσθεση στη συνέχεια των μονάδων κάθε υποψηφίου. Tο σύνολο των μονάδων που έχει ένας υποψήφιος καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς του. 

(5)  Σε περίπτωση υποψηφίων με τον ίδιο αριθμό μονάδων, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, προκειμένου δε περί υποψηφίων που απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους την ίδια ημερομηνία, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση που η ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η ίδια, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου.
 

Συχνές Ερωτήσεις

Για άλλες συχνές ερωτήσεις, παρακαλώ κάνετε κλικ εδώ