Συχνές ερωτήσεις σχετικές με τους Πίνακες Διορισίμων

1. Τι πρέπει να κάνω για να περιληφθώ στους πίνακες διορισίμων;
2. Ποιες είναι οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει πίνακας διορισίμων;
3. Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;
4. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;
5. Ποια είναι τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;
6. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων; Υπάρχει κάποια προθεσμία;
7. Πώς μπορώ να μάθω τη σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα διορισίμων;
8. Πώς καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων;
9. Τι μπορώ να κάνω αν το όνομά μου δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα διορισίμων του Φεβρουαρίου ή αν πιστεύω ότι η σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα είναι λανθασμένη;
10. Χρειάζεται να υποβάλλω νέα αίτηση κάθε χρόνο;
11. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για παραχώρηση μονάδων για πρόσθετα προσόντα;
12. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας;

1. Τι πρέπει να κάνω για να περιληφθώ στους πίνακες διορισίμων;

Για να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγγραφής σας στους πίνακες διορισίμων θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο επίσημο έντυπο ΕΕΥ01Β ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο επίσημο έντυπο ΕΕΥ01Γ, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εν λόγω εντύπου. Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο της Επιτροπής, καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής , στην ενότητα «Έντυπα». Η Ανακοίνωση ημερομηνίας 21.7.2015 είναι σχετική.

2. Ποιες είναι οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει πίνακας διορισίμων;

Μπορείτε να δείτε όλες τις ειδικότητες εδώ.

3. Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;

Μπορείτε να παραδώσετε την αίτησή σας στο Γραφείο της Επιτροπής (ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 8:00πμ-3:00μμ), ή να την αποστείλετε στη διεύθυνση:

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Σύμπλεγμα νέων κυβερνητικών γραφείων
Μιχαλάκη Καραολή
1408 Λευκωσία – Κύπρος

4. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;

Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων μπορούν να υποβάλουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σύζυγοι ή τέκνα πολιτών της Δημοκρατίας που έχουν τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτες της Δημοκρατίας, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

5. Ποια είναι τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων;

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση καθορίζονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας. Μπορείτε να δείτε τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων Δασκάλου, Νηπιαγωγού, Ειδικού Εκπαιδευτικού, Καθηγητή και Εκπαιδευτή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής επιλέγοντας από το μενού Χρήσιμες Πληροφορίες – Σχέδια Υπηρεσίας.

6. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων; Υπάρχει κάποια προθεσμία;

Παρακαλώ μελετήστε τη σχετική Ανακοίνωση ημερομηνίας 23.7.2015.

7. Πώς μπορώ να μάθω τη σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα διορισίμων;

Μπορείτε να δείτε τους πίνακες διορισίμων επιλέγοντας από το μενού Κατάλογοι Διορισίμων και μετά την εκπαιδευτική βαθμίδα που σας ενδιαφέρει. Οι πρώτοι πίνακες διορισίμων θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο του 2018.

8. Πώς καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων;

Παρακαλώ μελετήστε τη σχετική Ανακοίνωση ημερομηνίας 23.7.2015.

9. Τι μπορώ να κάνω αν το όνομά μου δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα διορισίμων του Φεβρουαρίου ή αν πιστεύω ότι η σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα είναι λανθασμένη;

Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διορισίμων του Φεβρουαρίου, κάθε επηρεαζόμενος μπορεί να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Επιτροπή, εκθέτοντας σ΄ αυτή πλήρεις λόγους για υποστήριξή της.  Η Επιτροπή εξετάζει  όλες τις ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και αποφασίζει σχετικά. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου–Ιουνίου του ίδιου έτους αναρτώνται οι αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων, αφού ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις της Επιτροπής, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

10. Χρειάζεται να υποβάλλω νέα αίτηση κάθε χρόνο;

Παρακαλώ μελετήστε τη σχετική Ανακοίνωση ημερομηνίας 23.7.2015, καθώς και τη Νομοθεσία.

11. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για παραχώρηση μονάδων για πρόσθετα προσόντα;

(α) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

(β) Για κάθε τίτλο σπουδών, αποδεικτικό σπουδών για κάθε έτος φοίτησης με αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων και της επίδοσης στο καθένα, στο οποίο να αναγράφεται και ο γενικός βαθμός.

(γ) Σύντομη περιγραφή, από τον Οδηγό Σπουδών του Πανεπιστημίου/Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του περιεχομένου κάθε μαθήματος που αναγράφεται στην αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων, σε φωτοαντίγραφο.

12. Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω για αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας/τεχνικής πείρας;

Βεβαίωση για εκπαιδευτική προϋπηρεσία, αν υπάρχει, ως ακολούθως:
1) Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) έναρξης και τερματισμού διδακτικής απασχόλησης, περιόδους εβδομαδιαίας απασχόλησης και διάρκεια της διδακτικής περιόδου σε λεπτά.
2) Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
    (α) Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα ή οργανισμό.
    (β) Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες στους οποίους ο/η αιτητής/τρια ήταν δηλωμένος/η ως μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία εργάστηκε σ’αυτούς (Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου).

Βεβαίωση τεχνικής πείρας (για Εκπαιδευτές και Καθηγητές Τεχνολογίας μόνο), ως ακολούθως:
1) Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνα/έτος) ανάληψης και τερματισμού καθηκόντων, ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, θέση και είδος εργασίας.
2)   (α) Αναλυτική κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε οργανισμό ή εταιρεία.
      (β) Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες στους οποίους ο/η αιτητής/τρια ήταν δηλωμένος/η ως μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία εργάστηκε σ’αυτούς (Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου).