Ένσταση προς την ΕΕΥ

Βαθμίδα

Φάκελος

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερ. Γέννησης

/ / 19  

1.Όσων  το όνομα ΔΕΝ αναγράφεται σε κανένα από τους πίνακες διοριστέων, να καταχωρούν στη θέση του αριθμού φακέλου τον αριθμό ταυτότητας.

2. Όσοι ΔΕΝ γνωρίζουν τον αριθμό φακέλου τους, αυτός αναγράφεται στην απόδειξη εγγραφής που εκδίδεται κατά την εγγραφή στους Πίνακες Διοριστέων.

3. Όσοι ΔΕΝ έχουν ενημερώσει την ΕΕΥ για τον αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους ( Α.Κ.Α ), να χρησιμοποιούν για Α.Κ.Α τον αριθμό 99